logo Tonny Maas

Tonny Maas

ConsultancyDrs. AJM Maas

Disclaimer 

 

Algemeen 

Tonnymaas Consultancy staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Laren onder nummer 32108017 en is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website www.tonnymaas.nl. 

Het is niet toegestaan om (gedeelten) hiervan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder schriftelijke toestemming. Voor persoonlijk, niet commercieel gebruik is deze toestemming niet nodig. 

Als je gebruik maakt van de informatie op deze website geef je aan akkoord te gaan met onderstaande voorwaarden en bepalingen. 

Inhoud 

Je kunt geen rechten ontlenen aan de gegevens op deze website. 

Therapie en Coachings praktijk Tonnymaas Consultancy streeft ernaar actuele en correcte informatie aan te bieden, maar kan niet garanderen dat alle opgenomen informatie in alle gevallen daadwerkelijk actueel, correct en volledig is. 

Tonnymaas Consultancy aanvaardt daarom in geen geval aansprakelijkheid in welke vorm dan ook, bij schade of letsel als gevolg van, of voortvloeiend uit het gebruik van de informatie van deze website. Voor eventuele verbeteringen van de opgenomen gegevens via het antwoordformulier, houd ik mij aanbevolen. 

Hoewel ik alles in het werk stel om misbruik te voorkomen, is Tonnymaas Consultancy niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website worden doorgestuurd of openbaar worden gemaakt. 

Tonny maas Consultancy richt zich uitsluitend op het begeleiden en behandelen van volwassenen. Hierbij worden de richtlijnen conform CAT-complementaire therapie gehanteerd. Daarnaast is er ruimte voor het werken met dromen en meditatie waarbij verdere informatie gevonden kan worden op www.rangzhin.nl. 

Het is uitdrukkelijk verboden om tijden sessies opnames van beeld of geluid te maken.

Annulering 

Afspraken dienen uiterlijk 48 uur voorafgaand aan de sessie geannuleerd te worden. 

Bij annulering 24 uur voorafgaand aan de afspraak, is de cliënt 50% van de kosten verschuldigd. 

Bij latere annulering binnen 24 uur voor aanvang is de cliënt 100% van het bedrag voor de afspraak verschuldigd.  

Facturering en Betaling

Facturering vindt plaats op basis van de tussen partijen overeengekomen tarieven en moeten binnen een termijn van 14 dagen na factureerdatum, zonder enig beroep op verrekening voldaan worden. 

Indien na de datum van de totstandkoming van de overeenkomst prijsfactoren een verhoging ondergaan, is de zorgaanbieder gerechtigd om de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen. 

Bij overschrijding van de betalingstermijn is de zorgaanbieder gerechtigd de diensten op te schorten. 

E-Mail

De informatie ( nota’s) verzonden per e-mail bericht is vertrouwelijk en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. De inhoud van dit bericht en eventuele attachments mogen niet worden gebruikt gewijzigd, openbaar gemaakt, vermenigvuldigd of worden verstrekt aan derden zonder nadrukkelijke toestemming van Tonny Maas Consultancy.

Indien een e-mail niet aan u is gericht of niet voor u is bestemd, verzoeken wij u vriendelijk de e-mail te retourneren aan de afzender en het origineel (inclusief eventuele attachments) en kopieën te verwijderen en eventuele hard copy’s te vernietigen.

Tonny Maas Consultancy staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail en eventuele attachments, noch voor tijdige ontvangst daarvan. Tonny Maas consultancy  beveiligt haar netwerk met daartoe geëigende programmatuur maar kan niet garanderen dat verzonden berichten en/of attachments vrij zijn van virussen, wormen of trojan horses, noch dat deze worden overgebracht zonder inbreuk of tussenkomst van onbevoegde derden.

 De aansprakelijkheid van Tonny Maas Consultancy en haar eventuele personeelsleden of andere betrokken partijen, is beperkt tot het bedrag waarop de door Tonny Maas Consultancy afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het terzake geldend eigen risico. Op alle correspondentie en alle opdrachten zijn de algemene voorwaarden van tonny Maas Consultancy van toepassing. Deze algemene voorwaarden zijn te lezen op de website Tonny Maas Consultancy. Alle voorwaarden gebruikt door de ontvanger van dit bericht, worden uitdrukkelijk afgewezen.